5 thoughts on “「 Douyin 」 Từ Khoá (关键词) – Vương Nhị Lãng cover

 1. Luò Yè De Wèi Zhi

  Pǔ Chū Yī Shǒu Shī

  Shí Jiān Zài Xiāo Shī

  Wǒ Men De Gù Shi Kāi Shǐ

  Zhè Shì Dì Yī Cì

  Ràng Wǒ Jiàn Shi Ài Qíng Kě Yǐ Kāng Kǎi Yòu Zì Sī

  Nǐ Shì Wǒ De Guān Jiàn Cí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *