[Huyền Bí TV] – Cờ tướng đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Từ cổ chí kim cũng có rất nhiều danh nhân thích chơi cờ, đã lưu truyền lại cho hậu thế nhiều giai thoại thú vị. Chơi cờ là một hoạt động giải trí cao cấp. Cờ tướng 32 quân, bàn cờ nho nhỏ, Sở hà Hán giới, đỏ đen đối đầu, gió giật mây vần, khó mà đoán định, ẩn chứa bên trong là đạo lý tiến thoái tồn vong, lại có biết bao huyền diệu âm dương, dài ngắn. Ngöôøi quaân töû ñaùnh côø laø nhìn tröôùc nhìn sau, phaân tích theá traän, öùng ñoái khoân kheùo, ñieàm ñaïm, thanh thaûn, thaéng khoâng kieâu, baïi khoâng naûn, töø chuyeän ñaùnh côø maø ngaãm veà ñaïo tu thaân, laøm ngöôøi. AÁy môùi laø ngöôøi cao côø thöïc söï vaäy! Hãy cùng Huyền Bí TV khám phá nghệ thuật chơi cờ nhé.

—————————
Nguồn:

—–Kênh—–
Neews:
Thế Giới Ngầm:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

—–Website—–
Website:
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

5 thoughts on “1001 chuyện đánh cờ của người xưa: Cao Bá Quát ngông chẳng nể vua, Từ Hy Thái Hậu giận giết người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *