8 thoughts on “6_14 Phát Tâm Bồ Đề ( Con Đường Giác Ngộ )

  1. Nam mô a di đà phật.nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cầu mong sao cho những ai xem đc clip này điều phát tâm bồ đề.

  2. Phaptambodehoctungkinhtamsangdoiducphatpgatxoaychuyengacngotuthaydoicuocdoiconvaconngimoiloaigianggiaic9ncainhnduocbphatamhoicuoikhocthienanthuaphatamtamxauthayngixautamvuivelactuphathoctambodetchomoingitabadoloinginaynginodaubuondidathangdangtuatconthaygiaymoivatchuhieuganhticongisongcoanduocthuchanhthuongvuivecuucogaithiensutyatdaukh9haimangson

  3. Kinh Pháp Hoa là ngụy tạo gán cho Phật Thích Ca Mâu Ni giảng . Kinh Pháp Hoa là phản động bôi nhọ Thích Ca nhất trong các lọai kinh của Đại Thừa Trung Hoa .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *