5 thoughts on “Bài giảng 16: thông số R của biểu đồ

  1. Rất may mắn em được làm học trò của thầy môn "Nghiên cứu khoa học", giờ học được môn này nữa, cám ơn thầy rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *