2 thoughts on “Bố ơi mình đi đâu thế Hàn quôc 1

  1. 父歟將何之 bố ơi ! mình đi đâu thế ?
    爸爸去哪兒 dad ! where are we going ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *