6 thoughts on “Cầu Siêu Thai Nhi – TT.Thích Đạo Quang

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! Nguyện cầu âm siêu dương thới ! Nguyện cầu cho các vong linh thai nhi vô tội được siêu sanh về cõi lành !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *