11 thoughts on “CHAN TE AM LINH CO HON, CHUA PHUOC VIEN, BIEN HOA 2015

 1. La liệt hương hoa kiến bảo đàn,
  Trùng trùng Phật cảnh nhứt hào đoan.
  Tâm dung diệu lý hư không tiểu,
  Đạo khế chơn như pháp giới khoan.
  Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn,
  Hóa thân đằng vận (xứ) mộ vân phồn. (phiền)
  Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện,
  Vạn tượng sum (sâm) la hải ấn hàm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *