5 thoughts on “Chào Cờ Phật Giáo

  1. giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tại hải ngoại tại sao lại sử dụng đạo ca của giáo hội phật giáo việt nam trong nước 2 giáo hội phải có 2 bài hát chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *