1 thought on “CHÙA BẠCH VÂN-BẾN TRE : CHƯ TÔN ĐỨC NI PHÂN BAN NGTW THĂM VÀ CÚNG DƯỜNG HẠ TRƯỜNG 8-7-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *