9 thoughts on “Chùa Diên Quang – TU để làm gì ? Đại Đức Thích Đạo Quang

  1. Con người nào buông bỏ thật sự suất gia đi tu thì người đó mới là người giác ngộ nam mô a di đà phật

  2. Nam Mo A Di Đa phât kinh chuc thay tre khoe dôi dao suc khoe co thât nhieu bai giang thât hay nha thây mô phât…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *