2 thoughts on “Dota tk:[Bình luận] Hướng dẫn tẩy luyện thuộc tính 2 dòng-(Patch 2)

  1. Con lanaya này dùng với team nào vậy.Mất 10k kc quay từ hồi lâu r giờ định nuôi mà thấy m.n bảo hơi phế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *