30 thoughts on “Gà nước Vũng Liêm, Vĩnh Long. Chim ấp nhà, dạn người thả như gà. LH: 01255471761

  1. Mình ra đồng nhạt được 6 quả trứng về ấp thì được một con cúm núm giờ đã thuần người ai có cuốc mồi mình đổi cho nhé 01635914317

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *