2 thoughts on “Giăng Sáng – 5 – Đời thừa, Quên điều độ

  1. Ai làm cho khói lên giời
    Cho mưa xuống đất cho người biệt li
    Ai làm nam bắc phân kì
    Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân.!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *