1 thought on “Hà Nội: Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào Tổ quốc – Mẹ Việt Nam"

  1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *