5 thoughts on “Hà Nội: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng nhân khóa tu Vu lan Báo hiếu

  1. Thầy giảng rất hay, nếu như Thầy và Thầy chiếu Tuệ cùng nhiều Thầy khác đừng ghét quý Thầy miền nam có lẽ hoàn hảo hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *