4 thoughts on “Hóa đại cương P1

  1. Ở 9'38'' cô nhầm lẫn thì phải: Giá trị của ml phải là từ -l đến +l chứ làm gì phải từ -1 đến +1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *