3 thoughts on “Hội thảo khoa học QG với chủ đề " HOẠT ĐỘNG CỦA TÍN ĐỒ PHẬT TỬ VỚI SƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC"

  1. nam mô bản sư thích ca mâu ni phật con cầu mong mọi người đều nghe và biết đến hội thảo này nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *