9 thoughts on “Khuyên Phát Bồ Đề Tâm ★Trích Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Sư Tịnh Không

  1. Tự tha ko hai tánh tướng như một , họ đối với ta ko tốt muốn giết ta , ta vẫn phải giúp đỡ họ , đây là đem bồ đề tâm tự thọ dụng và tha thọ dụng . Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải đặc biệt nêu ra lấy tất cả công đức mình tu nguyện cho chúng sanh đồng sanh cực lạc , Tín nguyện = tam tâm : chí thành tâm , thâm tâm , hồi hướng phát nguyện tâm .

  2. Hiến tặng xây chùa sau đó ko nghe ko hỏi , nhân quả của tự mỗi người mỗi người tự gánh lấy , tự tại , họ đem tiền làm việc xấu thì họ đọa ta chẳng liên quan , Đại Sư Ấn Quang suốt đời in kinh bố thí .. cổ đại đức dạy chúng ta phóng sanh , phóng sanh nhất định phải ăn chay , không thể nói phóng sanh rồi ăn thịt chúng sinh , thường nên bố thí thuốc men thường nên phóng sanh . Nguyện vọng mười phương chư Phật là mong chúng sanh sớm thành tựu phật quả …

  3. Người thật sự học phật tuyệt đối không mong cầu phước báu , phước báu đến nhất định đem bố thí giúp đở cho người khác , phải biết bố thí như thế nào mới là chân thật có công đức . Tiền cứu trợ tuy ko tới tai dân bị nạn nhưng phải làm , vẫn phải làm cứu trợ , tự mình làm tự mình có phước , họ chận lấy thì họ tự tạo nghiệp , mỗi người có nhân quả của mỗi người . Pháp sư Đàm Thuyền cuộc sống rất thanh bần , ngài bán nhang và bán giấy tiền , ngài bán nhiều năm..

  4. Tâm hỗn loạn thì toàn bộ từ trường đều thay đổi , phải chuyển được cảnh giới , tâm định chuyển được cảnh giới , cảnh giới hiện tiền là khảo nghiệm công phu của quý vị , cảnh giới hiện thì có thể biết được công phu định lực của mình , chúng ta tu tâm bình thường tâm bình đẳng niệm niệm ko quên dùng tiêu chuẩn này để tự tu tâm . Hồi hướng rất quan trọng tức là đã tu học không hưởng thụ tất cả công đức hy vọng đem cho tất cả chúng sanh khổ nạn giúp họ lìa khổ được vui .

  5. Thấy lợi quên nghĩa , nghe kinh là nghĩa , thấy lợi quên nghĩa sao được vãng sanh . Mọi người đang nghe kinh nghe có người báo nhà cháy thì có chạy về nhà ko ? nếu tâm loạn thì không thể thành tựu , nếu có thể như như bất động vẫn ngồi nghe kinh thì không thể thành tựu . Không còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nữa . Đây là không khởi tâm động niệm sự cảm ứng không thể nghĩ bàn . Không nên bị cảnh giới chuyển , căn nhà cháy là ác duyên cũng không để ý đến thì tâm định , định chuyển được cảnh giới .

  6. Chân thành tâm khởi tác dụng là thanh tịnh bình đẳng chánh giác , phát bồ đề tâm rất quan trọng , bồ đề tâm là căn bản của người tu hành , nương theo bồ đề tâm , ko phát bồ đề tâm tu tịnh tông ko vãng sanh , tịnh tông phát bồ đề tâm cũng có thứ bậc khác nhau , vì sao có khác biệt vì quý vị phát bồ đề tâm khác nhau , cho nên nhất định phải phát bồ đề tâm , tin sâu nguyện thiết tha . Có một cuộc làm ăn một triệu mỹ kim thì quý vị có đến nghe kinh hay không có buông được hay ko ?

  7. Xã gia thí dục , nhi tác sa môn …tu chư công đức nguyện sanh bỉ quốc , thể của bồ đề tâm là chân thành , ý nghĩa chân thành , nhất định phải nhớ kỷ lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mới gọi là chân thành , nếu còn nằm mộng thì chưa chân thành , chân thành tâm là chân tâm là phật tâm là bản tánh , tâm chúng ta bị nhiễm ô rất là nghiêm trọng , bị nhiễm ô trong quá khứ đời đời kiếp kiếp …chân tâm khác với thiện tâm . Thuần tịnh thuần thiện đó là chân tâm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *