2 thoughts on “Lễ An Vị 33 Thánh Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát – Chùa Ninh Tảo – Thanh Bình – Thanh Liêm – Hà Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *