37 thoughts on “Life is Strange – Phần 1: Game gì toàn thấy đĩ với điếm :v

  1. Đây là một học viện nghệ thuật, bé này học môn nhiếp ảnh, mà ông cứ nói là học sinh cấp 3, nghe khó chịu vãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *