21 thoughts on “[Moon.com] – Thì Hiện Tại Hoàn Thành & Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn – Cô Vũ Mai Phương

  1. câu cô ấy ngủ trong 3 giờ tối qua. She was sleeping for 3 hour last night. phải chia ở quá khứ tiếp diễn chứ không phải quá khứ đơn. Cô tập trung thì hoàn thành lại quên kiến thức thì quá khứ đơn với quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ đơn dùng khi thời gian trong quá khứ không xác định. Còn diễn ra một thời gian nhất định và xác định trong quá khứ phải là thì quá khứ tiếp diễn mới đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *