29 thoughts on “Múa lân 2016 phun lửa dầu tết thiếu nhi trung thu Hải Phòng – Lion Dance Fire – Kids 24 Hours

  1. mày nói ai ngáo tao đi xem tỷ lần rồi😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠🙍🙍🙍🙍🙍😾😾😾😾😾👺

  2. Nhìn Con Lân là thấy ghét rùi còn thể hiện Phun lửa đkm – Lân thì tàn lỗ tai bị rách 😀 – đánh trống thù ngáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *