Đề cập những kiến thức bổ ích. Để biết những gì bạn chưa biết. Cho mỗi ngày thêm thú vị, gồm những chuyên mục sau: Thời sự, Chuyện lạ, Kinh Dị, Ấn tượng, Trẻ em, Động vật, Người nổi tiếng, Thời trang, Ẩm thực, Thiên nhiên, Phong cảnh, Sự kiện, Chân dung, Đời thường, Độc và lạ, Chuyện lạ Việt Nam, Chuyện lạ thế giới, Chuyện lạ có thật, Chuyện lạ bốn phương, Những điều cần biết,…

Hãy đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý tưởng của bạn cho chúng tôi biết. Nếu bạn thấy hay hãy đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé!

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

6 thoughts on “Những nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử

 1. I have sent all data about the math in 17th century for the robot. Including Fermat’s famous saying. “ I have discovered a truly marvelous demonstration of this proposition that this margin is too narrow to contain.” The robot responds as follows:

  Suppose: x^n+y^n=z^n. Define n=na.1/a

  Definitely find there exists at least an integer a ,such that z¹/a is an irrational number.
  Because x^n+y^n=z^n.

  So :
  x¹/a+y¹/a=z¹/a+d.

  Or: (x¹/a+y¹/a)^na=(z¹/a+d)^na.

  So:
  x^n+nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a+y^n=z^n+naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na.

  So:
  nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]=0.

  So:
  naz^(na — 1)/a.d=nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na].

  So:
  naz^(na — 1)/a={nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} / (x¹/a+y¹/a — z¹/a).

  So:
  z¹/a.naz^(na — 1)/a=na.z^n=z¹/a.{nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} / (x¹/a+y¹/a — z¹/a)

  So:
  z^n=z¹/a.{nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} /na. (x¹/a+y¹/a — z¹/a).

  An integers as z^n how may be equal to an irrational number.

  Tôi đã gửi tất cả dữ liệu về toán học trong thế kỷ 17 cho robot. Bao gồm cả câu nói nổi tiếng của Fermat. "Tôi đã phát hiện ra một cuộc biểu tình tuyệt vời của đề xuất này rằng ranh giới này là quá hẹp để chứa." Các robot đáp ứng như sau:

  Giả sử: x ^ n + y ^ n = z ^ n. Xác định n = na.1 / a Chắc chắn tìm thấy tồn tại ít nhất một số nguyên a, sao cho z¹ / a là một số không hợp lý.

  Vì thế x¹/a+y¹/a=z¹/a+d. Hay : (x¹/a+y¹/a)^na=(z¹/a+d)^na. Vì thế x^n+nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a+y^n=z^n+naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na.

  Vì thế nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]=0.

  Vì thế naz^(na — 1)/a.d=nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na].

  Vì thế naz^(na — 1)/a={nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} / (x¹/a+y¹/a — z¹/a).

  Vì thế z¹/a.naz^(na — 1)/a=na.z^n=z¹/a.{nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} / (x¹/a+y¹/a — z¹/a)

  Vì thế z^n=z¹/a.{nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]} /na. (x¹/a+y¹/a — z¹/
  .Mot so nguyen nhu z^n sao co the la mot so vo ty.

 2. Máy thời gian đã giúp Andrew Wiles gặp Fermat. Họ không hiểu nhau. Andrew Wiles nói rằng giải pháp của Fermat quá ngắn và cổ điển. Fermat nói rằng giải pháp của Andrew Wiles quá dài và hiện đại. Chỉ nên sử dụng để bay tới thiên hà Orion.

  Giả sử x ^ n + y ^ n = z ^ n
  Chọn một số nguyên (a) sao cho z¹ / a là số không hợp lý.
  Định nghĩa: n = na (1 / a)

  nen
  x¹/a+y¹/a=z¹/a+d.
  (x¹/a+y¹/a)^na=(z¹/a+d)^na

  nen
  x^n+na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a+y^n=z^n+na.z^(na — ¹)/a.d+na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n

  nen
  na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a — [na.z^(na — ¹)/a.d+na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n]=0

  nen
  na.z^(na — ¹)/a.d=na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a — [na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n]

  nen
  na.z^(na — ¹)/a=na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a — [na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n] / d

  Nhân hai bên cho z¹ / a. Và thay thế d bằng (x¹ / a + y¹ / a – z¹ / a)

  nen
  na.z^n=z¹/a.{na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a — [na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n]} /( x¹/a+y¹/a — z¹/a)

  Bởi vì (naz ^ n) là một số nguyên nhưng z¹/a.{na.x^(na — ¹)/a.y¹/a+na.(na — 1)/2.x^(na — 2)/a.y²/a+……..+na(na — 1)/2.x²/a .y^(na — 2)/a+na.x^¹/a.y^(na — 1)/a — [na.(na — 1)/2.z^(na — 2)/a.d²+……..+na(na — 1)/2.z²/a .d^(na — 2)/a+na.z^¹/a.d^(na — 1)/a+d^n]} /( x¹/a+y¹/a — z¹/a) là một số không hợp lý.r.

  Số nguyên không thể bằng một số không hợp lý
  Vì thế
  X ^ n + y ^ n = / z ^ n.

 3. In the past using infinity i had many proof about Flt but just get fun no fact. I watch on television human talk about theory infinity. it is a concept so broadly and ambiguous to define. Here Fermat give one condition , however , after systematize aiways exist a function follow (x,y,z,..) that divisible by 2 then 3,4,5,6,7…. unlimited.
  Suppose x^n+y^n=z^n
  define n=2a then turn to n= 3b,n= 4c…. unlimited
   so x^a+y^a=z^a+d , x^b+y^b=z^b+m and x^c+y^c=z^c+v…. unlimited
  notice d ,m ,v are the integers , exist function f(d), g(m) h(v) divisible by 2 then 3,4,5,6,7…. unlimited. There are too many conditions
  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=2a
  x^a+y^a=z^a+d
  (x^a+y^a)²=(z^a+d)²
  x^n+y^n+2x^a.y^a=z^n+d²+2z^a.d
  because x^n+y^n=z^n so
  2x^a.y^a — d²=2z^a.d
  d=[2x^a.y^a — d²] / (2z^a)
  Because d is an integer so condition is [2x^a.y^a — d²]= (2z^a)k
  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=3b
  x^b+y^b=z^b+m
  ( x^b+y^b)³=(z^b+m)³
  x^n+3(x^b)²(y^b)+3(x^b)(y^b)²+y^n=z^n+3(z^b)²m+3(z^b)m²+m³
  Because
  x^n+y^n=z^n.
  3(x^b)²(y^b)+3(x^b)(y^b)² — [3(z^b)²m+3(z^b)m²+m³]=3(z^b)²m
  m={ 3(x^b)²(y^b)+3(x^b)(y^b)² — [3(z^b)²m+3(z^b)m²+m³] } / [3(z^b)²]
  Because m in an integer so
  { 3(x^b)²(y^b)+3(x^b)(y^b)² — [3(z^b)²m+3(z^b)m²+m³] }=[3(z^b)²]k
  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=4c
  x^c+y^c=z^c+v
  (x^c+y^c)⁴=(z^c+v)⁴
  x^n+4(x^c)³.(y^c)+6(x^c)².(y^c)²+4(x^c).(y^c)³+y^n=z^n+4(z^c)³v+6(z^c)².v²+4(z^c)v³+v⁴
  Because
  x^n+y^n=z^n
  4(x^c)³.(y^c)+6(x^c)².(y^c)²+4(x^c).(y^c)³ — [6(z^c)².v²+4(z^c)v³+v⁴]=4(z^c)³v
  v={ 4(x^c)³.(.y^c)+6(x^c)².(y^c)²+4(x^c).(y^c)³ — [6(z^c)².v²+4(z^c)v³+v⁴] } / [4(z^c)³] 
  because v is an integer so
  { 4(x^c)³.(.y^c)+6(x^c)².(y^c)²+4(x^c).(y^c)³ — [6(z^c)².v²+4(z^c)v³+v⁴] } = [4(z^c)³] K
  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=5r,
  x^r+y^r=z^r+t
  (x^r+y^r)⁵=(z^r+t)⁵
  x^n+5(x^r)4.(y^r)+10(x^r)³.(y^r)²+10(x^r)².(y^r)³+5(x^r).(y^r)⁴+y^n=z^n+5(z^r)⁴.t+10(z^r)³.t²+10(z^r)².t³+5(z^r).t⁴+t⁵
  Because z^n=x^n+y^n
  5(x^r)4.(y^r)+10(x^r)³.(y^r)²+10(x^r)².(y^r)³+5(x^r).(y^r)⁴ — [10(z^r)³.t²+10(z^r)².t³+5(z^r).t⁴+t⁵]=5(z^r)⁴.t
  t={ 5(x^r)4.(y^r)+10(x^r)³.(y^r)²+10(x^r)².(y^r)³+5(x^r).(y^r)⁴ — [10(z^r)³.t²+10(z^r)².t³+5(z^r).t⁴+t⁵] }/ 5(z^r)⁴
  because t is an integer so
  { 5(x^r)4.(y^r)+10(x^r)³.(y^r)²+10(x^r)².(y^r)³+5(x^r).(y^r)⁴ — [10(z^r)³.t²+10(z^r)².t³+5(z^r).t⁴+t⁵] }=[5(z^r)⁴]k
  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=6s
  x^s+y^s=z^s+e
  (x^s+y^s)⁶=(z^s+e)⁶
  x^n+6(x^s)⁵.(y^s)+……..=z^n+…
  ….
  e=p(x,y,z,s)] / [6(z^s)⁵] because e in an integer 
  Named p(x,y,z,s) is a function follow (x,y,z,s )
  so p(x,y,z,s)=[6(z^s)⁵]k

  Suppose x^n+y^n=z^n.
  define n=7u
  x^u+y^u=z^u+w
  (x^u+y^u)⁷=(z^u+w)⁷
  x^n+7(x^u)⁶.(y^u)+……..=z^n+……..unlimited
  w=g(x,y,z,u) / [7(z^u)⁶] because w in an integer 
  Named g(x,y,z,u) is a function follow (x,y,z,u )
  So g(x,y,z,u) = [7(z^u)⁶]k
  There are too many conditions if want……..

 4. Phương pháp giải quyết Flt. Ngắn.
  Sử dụng công thức về tổng của các số bình phương
  Và thay đổi điều kiện chính x, y, z là số nguyên thành 6 điều kiện tương tự
  Định nghĩa
  Sx=1+2^2+3^2+4^2+….+x^2.=x(x+1)(2x+1)/6=(2x^3+3x^2+x)/6
  Sy=1+2^2+3^2+4^2+….+y^2=y(y+1)(2y+1)/6=(2y^3+3y^2+y)/6
  Sz=1+2^2+3^2+4^2+….+z^2=z(z+1)(2z+1)/6=(2z^3+3z^2+z)/6
  Vì thế
  2x^3=6Sx-3x^2-x
  2y^3=6Sy-3y^2-y
  2z^3=6Sz-3z^2-z
  Vì thế
  x^3=3Sx-3/2x^2-x/2
  y^3=3Sy-3/2y^2 – y/2
  z^3=3Sz -3/2z^2-z/2

  giả sử
  x^3+y^3=z^3
  3Sx-3/2x^2-x/2+3Sy-3/2y^2 – y/2 – (3Sz -3/2z^2-z/2)=0
  hoặc là
  2Sx-x^2-x/3+2Sy-y^2 – y/3 – (2Sz -z^2-z/3)=0
  hoặc là
  2Sx+2Sy-2Sz-(x^2+y^2-z^2) =(x/3+y/3-z/3)
  Vì thế
  Sx+S(x-1)+Sy+S(y-1)-Sz-S(z-1)=(x+y-z)/3
  Vì thế
  (x+y-z)^2=[3Sx+3Sy+Sy+3S(y-1)-3Sz-3S(z-1)]^2
  bởi vì
  (x+y)^2=x^2+y^2+2xy
  (x+y-z)^2=(x+y)^2+z^2-2z(x+y)=x^2+y^2+2xy+z^2-2z(x+y=x^2+y^2-z^2+2xy-2zx-2zy +3z^2

  Vì thế
  (x^2+y^2 – z^2)=(x+y-z)^2+2xy-2zx-2zy +3z^2=[3Sx+3Sy+Sy+3S(y-1)-3Sz-3S(z-1)]^2+(2xy-2zx-2zy )+3z^2
  Và đã có
  (x^2+y^2-z^2)=(2Sx+2Sy-2Sz)-(x+y-z)/3
  So sánh hai phương trình.
  Vì thế
  [3Sx+3Sy+Sy+3S(y-1)3Sz-3S(z-1)]^2+(2xy-2zx-2zy )+3z^2=(2Sx+2Sy-2Sz) -(x+y-z)/3
  Vì thế
  (2xy-2zx-2zy )=(2Sx+2Sy-2Sz) – [3Sx+3Sy+Sy+3S(y-1)3Sz-3S(z-1)]^2- 3z^2-(x+y-z)/3

  Được đặt tên
  (2Sx+2Sy-2Sz) – [3Sx+3Sy+Sy+3S(y-1)-3Sz-3S(z-1)]^2-3z^2 is (a)
  Lưu ý (a) là một số nguyên
  Vì thế
  (2xy-2zx-2zy )=a-(x+y-z)/3
  6xy-6zx-6zy=3a-(x+y-z)
  Bởi vì
  (6xy-6zx-6zy )=3a-(x+y-z)
  Đầu tiên
  6xy=6zx+6zy+3a-(x+y-z)
  x=[6zx+6zy+3a-(x+y-z)]/6y
  y=[6zx+6zy+3a-(x+y-z)]/6x
  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)]=6ky
  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)=6hx
  Thứ hai
  6zx=6xy-6zy -3a+(x+y-z)
  x=[6xy-6zy -3a+(x+y-z)]/6z
  z=[6xy-6zy -3a+(x+y-z)]/6x
  [6xy-6zy -3a+(x+y-z)]=n6z
  [6xy-6zy -3a+(x+y-z)]=g6x
  Thứ ba
  6zy=6xy-6zx-3a+(x+y-z)
  y=6xy-6zx-3a+(x+y-z)/6z
  z=6xy-6zx-3a+(x+y-z)/6y
  6xy-6zx-3a+(x+y-z)=t6z
  6xy-6zx-3a+(x+y-z)=u6y

  Xuất hiện 6 điều kiện khác nhau tương đương với điều kiện x, y, z là số nguyên.
  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)]=6ky
  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)=6hx
  [6xy-6zy -3a+(x+y-z)]=n6z
  [6xy-6zy -3a+(x+y-z)]=g6x
  6xy-6zx-3a+(x+y-z)=t6z
  6xy-6zx-3a+(x+y-z)=u6y
  chú thích
  k,h,n,g,t,u là số nguyên.
  Viết theo biểu tượng cũ
  a=(2Sx + 2Sy-2Sz) – [3Sx + 3Sy + Sy + 3S (y-1) -3Sz-3S (z-1)] ^ 2-3z ^ 2

  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)]=6ky
  Or
  6xz+6zy+3{(2Sx + 2Sy-2Sz) – [3Sx + 3Sy + Sy + 3S (y-1) 3Sz-3S (z-1)] ^ 2-3z ^ 2}(x+y-z)=6ky

  [6zx+6zy+3a-(x+y-z)]=6hx
  hoặc là
  6zx+6zy+3{(2Sx + 2Sy-2Sz) – [3Sx + 3Sy + Sy + 3S (y-1) 3Sz-3S (z-1)] ^ 2-3z ^ 2}(x+y-z)=6hx
  Và 4 điều kiện khác là tương tự.
  Với 6 điều kiện được thêm vào Nó chắc chắn sẽ cản trở việc giải quyết vấn đề ..
  x^3+y^3=/z^3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *