42 thoughts on “Ôn tập học kì I – Môn hóa lớp 10 – Thầy Phạm Thanh Tùng

  1. Hai nguyên tố X và Y tạo được các ion X3+, Y- tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số các hạt (p, n, e) trong hai ion bằng 66. Nguyên tố X và Y là.Giải thích dùm em nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *