11 thoughts on “pghh Chuyện ngụ ngôn và có thật (Do: MAI DANH T.H) phần 5

  1. Nam mô a Di Đà Phật 🌷 Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật

  2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,CHÚ ĐỌC GIỌNG ĐOC NGHE RẤT HAY CỐT TRUYỆN CŨNG RẤT HAY TỪ HỒI NÀO ĐẾN GIỜ CON MỚI NGHE CỐT TRUYỆN CHÚ KỂ LẦN ĐẦU TIÊN CON XIN CẢM ƠN CHÚ CHÚC CHÚ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *