39 thoughts on “Pháp Hội Vu Lan Chùa Giác Long 2019

 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni phật
  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 2. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát cầu nguyện Cữu Huyền Thất Tỗ thân bằng quyến thuộc ,người qua đời, siêu sanh tịnh độ , người tại tiền , tiêu trừ tật bệnh, tội diệt phước sanh, mạng căn tăng trưởng , tăng phúc tăng thọ , mạng vị bình an, thế giới hòa bình, , chúng sanh an lạc,mưa thuận gió hòa.
  Nam mô A di Đà Phật.
  Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 3. Nam mô Ta – bà giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thể giới giáo chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
  Nam mô Long hoa giáo chủ Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
  Nam mô Thập phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật. Quang giáng đạo tràng tác đại chứng minh.
  Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ – tát
  Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ – tát
  Nam mô Đại Bi Quán Thể Âm Bồ – tát
  Nam mô Đại nguyện địa Tạng Vương Bồ – tát
  Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ – tát, MA-HA-TÁT tác đại chứng minh
  Nam mô Thập phương Tam Thế Nhứt Thiết Tôn Pháp
  Nam mô Thập phương Tam Thế Nhứt Thiết chư Bồ – tát, chư Hiền Thánh Tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *