7 thoughts on “Sau 6 tháng cây đã bị biến dạng thế này đây-cây cảnh-bonsai-BShp

  1. Hà Fong ơi,theo tôi chú nên cắt quả phúc+ tay 2,3,4 nhỏ đi, để nuôi tay 1 lớn hơn,và nên đi dây kẽm lớn để uốn tay 1 dẻo hơn, cho tf có hồn đỡ đơ tay số 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *