4 thoughts on “TĐ:2680- Bồ Tát tín vị thứ mười

  1. Thập tín gọi là “nguyện tâm”, đây là Phật trong mười pháp giới, tương tự tức Phật. Tập khí trần sa phiền não đoạn tận rồi, họ vẫn còn phiền não gì? Vô minh phiền não.
    Vô minh là gì? Trong khóa giảng tôi thường nói khởi tâm động niệm chính là vô minh. Nhưng ý nghĩa của khởi tâm động niệm sâu quá, người thường sẽ không hiểu được. Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa phải nói tỉ mỉ. Khởi tâm động niệm quí vị xem xem mười pháp giới đến đỉnh rồi. Bởi vì khởi tâm động niệm mới có mười pháp giới. Nếu không khởi tâm, không động niệm mười pháp giới sẽ không có nữa. Cho nên đây gọi là căn bản vô minh. Quí vị xem trong kinh có nói, Phật nói: “vô minh bất giác sanh tam tế”. Từ trong ba tế tướng liền sanh tướng lục thô- “cảnh giới vi duyên trưởng lục thô”. Đây là gì? đây là điều trong Phật Pháp nói rõ với chúng ta về khởi nguyên của vũ trụ. Vũ trụ có mặt như thế nào? Chính là một niệm bất giác đầu tiên, một niệm bất giác đó là khởi tâm động niệm. Có khởi tâm động niệm này mười pháp giới mới hiện tiền. Không khởi tâm không động niệm mười pháp giới liền không có nữa. Lục đạo của chúng ta, lục đạo là chấp trước, tức là kiến tư phiền não biến hiện ra. A la hán, thất tín Bồ Tát, họ đoạn được kiến tư phiền não rồi, vừa đoạn được thì lục đạo không còn nữa.
    Vĩnh Gia đại sư ở trong Chứng Đạo Ca nói rất hay: “mộng lý minh minh hữu lục thú”, lục đạo là mộng, một giấc mộng. Trong mộng quí vị chưa tỉnh, quí vị đang tiếp tục đang nằm mơ. Vừa tỉnh ngộ nhìn lại lục đạo liền không còn nữa. Lục đạo không còn nữa, xuất hiện là cảnh giới gì? Chính là tứ thánh pháp giới, tức là ở đây nói: thất tín, bát tín, cửu tín, thập tín. Quí vị thấy cảnh giới này, đây vẫn là một giấc mộng. Lục đạo là mộng ở trong mộng. Mộng này nếu như không khởi tâm không động niệm, mười pháp giới liền không còn nữa. Mười pháp giới không còn vậy thì người đi đến đâu? Quí vị liền nhìn thấy nhất chân pháp giới hiện tiền. Cho nên nhất chân pháp giới mới là thực sự tỉnh mộng, sau khi tỉnh rồi thật là “giác hậu không không vô đại thiên”, Vĩnh Gia đại sư kiến tánh rồi. Ngài nếu chưa minh tâm kiến tánh, lời này làm sao ngài nói ra được. Cho nên mười pháp giới là một giấc mộng, lục đạo luân hồi là mộng ở trong mộng. Chúng ta ngủ nghỉ cũng nằm mơ, đó mộng ở trong mộng. Phật hướng dẫn chúng ta đối với toàn thể mười pháp giới này nên có cách nhìn như vậy. Đây chính là điều Kinh Kim Cang đã nói: tất cả pháp hữu vi như mộng h?yễn bào ảnh, tất cả pháp hữu vi bao gồm cả mười pháp giới, tức bao gồm cả Bồ Tát thập tín vị ở đây đang nói, không phải là thật. Cho nên thập tín, ở địa vị này họ đoạn được gì? Họ đoạn được vô minh. Vô minh tức là thực sự làm được không khởi tâm không động niệm, thì mười pháp giới này không còn nữa. Hiện ra là nhất chân pháp giới, cõi Thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai. Nói cách khác cũng là Cõi Thật báo trang nghiêm của bản thân vốn có, nó và Cõi Thật báo trang nghiêm của Phật là một không phải hai. Thật là ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không có tâm. Toàn là tự tâm biến hiện ra, họ siêu việt mười pháp giới, họ đã vào sơ trú rồi, Sơ trú trong Kinh Hoa Nghiêm. Đó chính là 41 pháp thân đại sĩ trú báo độ. Đây là điều thường nói trong kinh Đại Thừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *