TĐ:2684- Khởi nguyên của tất cả các pháp, thực sự chỉ có một bản thể
Danh sách phát
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 565
Thời gian từ: 00:33:38:16 – 00:39:14:14
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 – MP4 & DivX
Nguồn Hoa Ngữ:

Trong kinh Phật có những y cứ luận lý rất hay, ngày nay khoa học chú trọng vào vật chất, cho nên trong vật lý học, triết học ở trong kinh Phật, không những nói vật chất, nó nói về tinh thần, còn nói về tự nhiên, ba loại hiện tượng, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng vật chất rốt cuộc là gì?
Các nhà khoa học nước Đức trong báo cáo nghiên cứu của họ nói rất rõ ràng. Planck người Đức, là thầy giáo của Einstein, suốt đời ông nghiên cứu vật chất rốt cuộc là gì, ông đã khai mở được, kết quả ông nghiên cứu là trên thế giới căn bản không có thứ gọi là vật chất này, vật chất là gì? Vật chất là h?yễn tướng do ý niệm tích lũy mà sản sanh, vậy ý niệm từ đâu mà có? Ông nói ý niệm từ không sanh có. Điều này không sai, nói không hoàn chỉnh, mơ hồ chung chung, tức là chưa nói rõ ràng, không phải là sai. Có thể nói là miễn cưỡng đạt yêu cầu, điểm số không cao, cũng không dễ dàng! Cơ sở của vật chất là tinh thần, nhà khoa học gọi là tin tức, hiện tượng tự nhiên gọi là năng lượng, danh xưng khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống với Phật Pháp nói. Phật Pháp đối với năng lượng và tin tức, nó là thứ gì cũng nói rất rõ ràng. Về vật chất mà nói thì hoàn toàn tương đồng với Planck đã nói. Vật chất thực sự không tồn tại, nó rất không ổn định, thiên biến vạn hóa, ngay Hiền Thủ Quốc sư trong Hoàn Nguyên Quán cũng nói rất rõ ràng. Nói về khởi nguyên của tất cả các pháp, có một, thực sự có một bản thể, bản thể này chính là tự tánh, trong triết học nói là bản thể. Toàn thể vũ trụ là từ nó mà phát sanh. Thứ này là vĩnh hằng, không sanh không diệt. Nó không có hiện tượng, nó không phải là hiện tượng vật chất, nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần, cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Cho nên quí vị tìm không ra nó. Nó ở đâu? Khắp pháp giới hư không giới đều có, không ở đâu không có, không lúc nào không có. Không có nó, ba loại hiện tượng đều không có. Ba loại hiện tượng đều là nó biến hiện ra. Bản thân nó không phải là ba loại hiện tượng này. Cho nên khoa học, triết học có thể tìm ra nó hay không? Tìm không ra. Vì sao vậy? Khoa học chưa tách rời tư duy, tư duy là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu vĩnh viễn duyên không đến tự tánh. Ba loại hiện tượng này nó có thể duyên đến được, nó lại không duyên đến với tự tánh được. Vậy tự tánh phải làm sao? Ai biết được? Trong kinh điển Đại Thừa Phật nói rồi, chỉ chứng mới biết. Dùng gì để chứng? Thiền định. Không phải là thiền định bình thường. Thiền định của Bồ Tát còn chưa được. Bồ Tát đẳng cấp đều tu thiền định. Từ sơ tín đến đẳng giác 51 thứ bậc, quí vị liền hiểu được thiền định có 51 cấp bậc. A la hán là cấp bậc thứ mấy? cấp thứ bảy. Cấp thứ bảy tức giải quyết được luân hồi rồi. Cấp thứ mười thì giải quyết được mười pháp giới rồi. Phía trên càng cao hơn nữa. Cao nhất là cấp bậc thứ 51, cấp thứ 51 lên cao hơn nữa là thành Phật, tức trở về với tự tánh. Quí vị mới thực sự kiến đạo, thực sự hiểu được.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

1 thought on “TĐ:2684- Khởi nguyên của tất cả các pháp, thực sự chỉ có một bản thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *