6 thoughts on “TEST FOR UNIT 1 – English 9 – Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9 – P 1

  1. cô ơi em tưởng trọng am chỉ rơi trên các nguyên âm "u,e,o,a,i" sao cô lại đánh dấu trọng âm như v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *