2 thoughts on “Test khóa từ Vespa

  1. chìa khóa đó nó sài bin ha .nếu hết bin nó có báo đèn đỏ đó không anh .hãy là nó nhái đèn không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *