20 thoughts on “Thử chơi gọi hồn BẢNG CẦU CƠ (OUJA)!!!

  1. Trò chơi này mình đã chơi,sau khi điều tra và kết luận ra trò chơi này đã được nhà sản xuất lập trình nên ko có thật nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *