2 thoughts on “Tiếp sóng GHPG Việt Nam Tỉnh Bắc Ninh – Chùa Diên Quang – Chương trình "Đại Lễ Tạ Ân Tam Bảo"

  1. Năm mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại từ Đại bi quán thế âm Bồ tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *