30 thoughts on “Toan Lop 5: Chia số đo thời gian cho 1 số

  1. cảm ơn thầy rất dễ hiểu. Trên lớp em được cô giảng 5 lần vẫn chưa hiểu nhưng vào xem video của thầy 1 lần là hiểu luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *