18 thoughts on “Trái tim người Thầy Thầy Trí Thông

  1. Mới ngày nào đó mà hom nay thầy đã trưởng thành rồi,chúc thầy thành công trên con đường xuất gia mà thầy đã chọn

  2. Thầy hát bằng cả tấm lòng nghe ấm áp lắm các bạn ạ…hình như gần về cuối thầy sắp khóc rồi thì phải đôi mắt thầy và mũi điều đỏ lên hết

  3. NAM Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni NAM Mô Pháp NAM Mô Tăng, nguyện cầu Phật và bồ tát gia hộ cho cho quý Tăng Ni nhiều sức khỏe, hoà họp tăng đoàn, vững chải tiếp nối con đường của Như Lai, độ chúng sinh 🙏🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *