30 thoughts on “Trên tay Cần Câu Máy giá rẻ câu nổi cá không?

  1. Nhìn ông buộc cái chuông buồn cười vl, chuông đấy kẹp ngay trên đầu cần để báo khi cá ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *