17 thoughts on “Triển khai chi tiết đề tay cột

  1. mối nối thép có bắt buộc phải nằm dưới đáy dầm k a ơi, ví dụ tầng cao 3m, dầm bo cao 600 thì mối nối cột phải nằm trong khoảng cos 0m đến cos 2,4m (or xê dịch có thể >2.4m chút ) k a? Tư vấn họ k cho nối trong phạm vi dầm. Thêm trường hợp vị trí vách thang máy k có dầm bo mà chỉ có sàn ( dày 200 ) thì mối nối thép cột có cần phải tránh nằm trong sàn k a ( tức chỉ nối trong đoạn từ cos 0m đến cos 2.8m ) . e cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *