3 thoughts on “Trực tiếp: Đại lễ Vu lan Tri ân – Báo hiếu cài hoa hồng tại chùa Long Hương – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *