5 thoughts on “Trực tiếp: Lễ Khai Mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 2019

  1. Chúc cả quả Dia cau này deu tốt dẹp nhất. Chúc tất cả mọi người deu ra khỏi nhà lửa tam giới giống phật thích ca nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *