1 thought on “Trực tiếp: Lễ Tạ Pháp An Cư Kiết Hạ Học Viện Phật Giáo Việt Nam Sóc Sơn Hà Nội

  1. Nam mô bon sư thích Ca mâu ni phật kính chúc hoà thượng tăng Ni pháp thể an khang đạo quá viên thành trên con đường của đức như Lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *