2 thoughts on “Trực tiếp: Lễ Vu Lan Dâng Y CaSa Cài Hoa Hồng Tri Ân Và Báo Hiếu tại chùa Minh Đạo TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *