8 thoughts on “Unit 5 English 9 – Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9 (phần VII, VIII, IXI)

  1. cô ơi, cô giảng cho em bài Language Focus Unit 11 tiếng Anh 8 SGK đi cô,trong video của cô em xem bị sót phần này.Nếu cô bận quá không làm được thì cô cho em xin bài ngữ pháp về quá khứ phân từ với hiện tại phân từ (-ed and -ing participales ) nha cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *