1 thought on “Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm – Phụ Lục – Đại Sư Tỉnh Am – Sơ Lược Về HT Tuyên Hóa

  1. Bồ Đề là Thanh tịnh Phật Tánh không phải phát cái gì nó trong tánh lặng thinh tự nhiên của chính mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *