8 thoughts on “VIDEO VUI . Xem Vảy Gà Con Mới Nở.

  1. Đỗ đc bầy gà hao hao giống nhau là mừng rồi . E đỗ bầy 4 con trống khác nhau hoàn toàn, mỗi lần nhìn nó là mắc cười 😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *