11 thoughts on “VNSUB Thây ma Walter vietsub Trùm Khủng Bố Official YouTube

  1. Thái Lan đéo gì ở đây, Người Do Thái đi dịch thành Thái Lan, dịch với mưu đồ bất chính rồi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *