10 thoughts on “Nuôi cua đinh trên bể kính phù hợp cho ae không có diện tích

  1. Trang trại quy mô quá, nhưng quay phim và truyền đạt thiếu thông tin quá. Hôm nào mình xuống làm clip trên 10 phút cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *